सिमेंट कंपनी

लिंगणडोह कुसंबीचा तो गेट खुलाकरा .अन्यथा तिव्र आंदोलन

[गडचांदूर प्रतिनिधी :- सार्वजनिक भूमापन नकाशामध्ये नोंद असलेल्या रस्त्यावर मानीकगड सिमेंट कंपनीने नियमबाहय कब्जा करूण

error: Content is protected !!